KEYWORD_1  KEYWORD_1  KEYWORD_1

Tổ chức lại doanh nghiệp

Chia tách doanh nghiệp

 Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể được chia thành một số công ty cùng loại. Hội đồng thành ...

Hợp nhất doanh nghiệp

 Hai hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau ...

Tư Vấn Sáp nhập doanh nghiệp

 Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 1. Một hoặc một số công ty cùng loại (sau đây ...

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

 Việc giải thể doanh nghiệp được thực hiện theo quy định sau đây: Thủ tục giải thể doanh nghiệp Thủ tục giải thể doanh nghiệp 1. Thông qua ...

Điều kiện và thủ tục tách công ty

 - Vấn đề bạn đọc Nguyễn Thanh Thư hỏi được quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều 22 Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh ...