KEYWORD_1  KEYWORD_1  KEYWORD_1

Làm lại con dấu công ty

Cấp lại dấu công ty - đăng ký mẫu dấu

 Quy trình cấp lại dấu tròn công ty và cấp lại đăng ký mẫu dấu do bị mất, cháy hoặc bị thất lạc gồm nhiều thủ tục ...

Thủ tục làm con dấu

 1. Thủ tục chung về con dấu: 1.1. Cơ quan, tổ chức có hệ thống từ Trung ương đến cơ sở đã được quy định tại văn bản quy phạm pháp ...